Η τεχνική εταιρεία μελέτων “ΤΕΤΡΑΣ” ιδρύθηκε το 1980 με έδρα την Αθήνα,
με στόχο την παροχή συμβουλευτικών ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία “ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ”
(με διακριτικό τίτλο “ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”) προέρχεται από τη συγχώνευση των εταιρειών:

α) “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΤΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και

β) “ΑΚΤΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”


με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και στη συνέχεια από τη μετατροπή της απορροφώσας εταιρείας “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΤΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία.


Οι κατηγορίες των μελετητικών πτυχίων της εταιρείας είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ ΜΟΝΑΔΕΣ
9 Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές -Ηλεκτρονικές Ε΄ 12
15 Μελέτες Βιομηχανιών Α΄ 6Είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα μελετητών του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με Αριθμό Μητρώου 51.

bull01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

2017 2016 2015

 

2014 2013